رد کردن لینک ها

هدف بختیار 2012

اسماعیل محمدپور (مدیر امور بین الملل):

هدف بختیار 2012 ایجاد صلح، مراوده، تجارت، ایجاد موقعیت های شغلی و درآمدهای ارزی با تمامی کشورها بلاخص کشورهای دوست و همزبان می باشد.

باشد که خداوند منان ما را در این امر یاری نماید.

143

پروژه ها

302

پرسنل

207

طرح های عمرانی

73

ارگانهای زیر مجموغه

روزهای: دوشنبه تا جمعه

ساعت: 8- 4

رزرو قرار ملاقات